QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỮ KÝ NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỮ KÝ NGƯỜI MUA HÀNG TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ? Theo quy định tại […]

3 Tháng Một, 2023