CHÍNH SÁCH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

CHÍNH SÁCH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021 (Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP) A. […]

9 Tháng Tám, 2021