NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020

LUẬT ĐẦU TƯ số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày […]

25 Tháng Chín, 2020