LƯU Ý VỀ THỜI ĐIỂM THANH TOÁN TIỀN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước 01/03/2016 nhưng còn ghi […]

5 Tháng Hai, 2021