Đóng

11 Tháng Mười, 2017

NHỮNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ CẤP MÃ SỐ BHXH MỚI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại hội nghị cung cấp thông tin thường kỳ tháng 9-2017 của BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam), cho biết việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mẫu mới sẽ triển khai đồng loạt cho người tham gia trên cả nước từ ngày 1-10-2017 khi tỉ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên. Riêng tại Hà Nội, việc in, cấp số BHXH, thẻ BHYT theo mẫu mới đã được triển khai từ ngày 01/08/2017 theo Công văn số 3340/BHXH-ST.

Mã số BHXH, theo quy định tại khoản 2.13 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH, là “số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT ”. Mã số bảo hiểm xã hội cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT.

Theo lộ trình tại Công văn số 3799/BHXH-BT, cơ quan BHXH hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho người đang tham gia BHXH, BHYT mà chưa có mã số BHXH trước ngày 31/12/2017. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện một số hoạt động sau:

– Cấp mã số BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH chưa có mã số BHXH:

+ Theo Công văn số 3799/BHXH-BT, cơ quan BHXH có trách nhiệm lập danh sách NLĐ đang tham gia BHXH chưa có mã số BHXH gửi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhận Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của người lao động có tên trong Mẫu MS1 và Thư ngỏ từ cơ quan BHXH chuyển đến thông qua Bưu điện.

+ Chuyển Mẫu TK1-TS, Thư ngỏ và hướng dẫn người lao động kê khai bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS (phương pháp lập được quy định tại Mẫu TK1-TS cuối Công văn 3799/BHXH-BT).

+ Nhận lại đầy đủ Mẫu TK1-TS đã bổ sung thông tin từ người lao động và kiểm tra, rà soát lại thông tin được kê khai trên tờ khai, hướng dẫn người lao động hiệu chỉnh lại nếu phát hiện ra sai sót.

+ Chuyển Mẫu MS1 và Mẫu TK1-TS của người lao động đã kê khai bổ sung thông tin đến cơ quan BHXH thông qua Bưu điện.

Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: cập nhật chính xác, đầy đủ thông tin của người lao động bổ sung trên Mẫu TK1-TS vào phần mềm kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; gửi dữ liệu điện tử theo quy định; đồng thời, gửi Mẫu MS1 và Mẫu TK1-TS đến cơ quan BHXH thông qua Bưu điện. BHXH cấp tỉnh xây dựng lộ trình cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo mã số BHXH, mục tiêu đến 30/6/2018 hoàn thành xong việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH.

– Cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT khi có phát sinh tăng, điều chỉnh, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT:

+ Hướng dẫn người tham gia kê khai chính xác, đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS.

+ Nhận Mẫu TK1-TS của người tham gia

+ Lập hồ sơ theo quy định tại Điều 32 Quyết định số 595/QĐ-BHXH kèm theo Mẫu TK1-TS (trừ trường hợp báo giảm nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ).

+ Nộp cho cơ quan BHXH thông qua Bưu điện hoặc thông qua hình thức giao dịch điện tử theo quy định.

+ Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, Danh sách cấp lại sổ BHXH (Mẫu D09a-TS), Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) và Thư ngỏ từ cơ quan BHXH chuyển đến thông qua Bưu điện.

+ Trả sổ BHXH, thẻ BHYT và Thư ngỏ cho người lao động.

Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.