Close
  • 5 February, 2021

    LƯU Ý VỀ THỜI ĐIỂM THANH TOÁN TIỀN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

    Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước 01/03/2016 nhưng còn ghi nợ tiền sử dụng đất lưu ý nộp tiền sử dụng đất trước thời điểm 01/03/2021 để được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.