Đóng

8 Tháng Hai, 2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 NĂM 2018

LĨNH VỰC THUẾ

1. Quyết định 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định sửa đổi thủ tục Khai quyết toán thuế TNDN đã được ban hành và hướng dẫn tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016.

Theo đó, hồ sơ quyết toán thuế TNDN có thay đổi về biểu mẫu kê khai thông tin giao dịch liên kết, cụ thể phải áp dụng mẫu mới ban hành tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thay cho mẫu cũ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các mẫu mới này bao gồm:

+ Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

+ Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia.

+ Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu.

+ Mẫu số 04: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận biên quốc gia.

Riêng các thành phần hồ sơ khác và trình tự, thủ tục quyết toán thuế TNDN cơ bản không thay đổi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/06/2016.

2. Công văn số 3312/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ hóa đơn cho chi nhánh phụ thuộc

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các chi nhánh phụ thuộc được sử dụng chung mẫu hóa đơn đặt in do công ty mẹ phân bổ. Đối với hóa đơn do công ty mẹ phân bổ, chi nhánh được miễn nộp thông báo phát hành nếu khai thuế tập trung, ngược lại nếu khai thuế riêng thì vẫn phải thông báo phát hành (khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC). Khi sử dụng hóa đơn được phân bổ, chi nhánh thực hiện đóng dấu hoặc ghi tên, địa chỉ, MST của mình vào tiêu thức “tên, MST, địa chỉ người bán hàng” (khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

3. Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc ủy quyền quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN nộp thừa

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Công ty không được cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân ủy quyền quyết toán. Nếu đã lỡ cấp thì bắt buộc phải thu hồi lại và khi làm thủ tục hoàn thuế phải xuất trình cho cơ quan thuế kiểm tra. Trường hợp Công ty khấu trừ thừa thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú và đã cấp chứng từ khấu trừ cho người này, nếu muốn ủy quyền cho Công ty làm thủ tục hoàn thuế thì phải thu hồi lại chứng từ khấu trừ. Nếu không thể thu hồi chứng từ khấu trừ thuế, người nước ngoài phải trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế, không được ủy quyền.

4. Công văn số 38/TCT-CS ngày 3/1/2018 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, bên bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy để làm chứng từ đi đường. Tuy nhiên, hóa đơn chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Thông tư này, đặc biệt chỉ được chuyển đổi 1 lần.

5. Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN

Trường hợp Công ty lỡ cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN với mức cao hơn quy định và đã khai quyết toán, xử lý như thế nào? Theo Tổng cục Thuế, nếu Công ty không thu hồi được các chứng từ khấu trừ thuế đã cấp thì không phải điều chỉnh quyết toán, người lao động sẽ trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế. Ngược lại, nếu Công ty thu hồi được các chứng từ khấu trừ thuế đã cấp thì phải cấp lại chứng từ khác (theo số thuế đúng) và phải điều chỉnh lại quyết toán.

6. Công văn số 4996/CT-TTHTngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản chi lương tháng 13

Theo quy định tại khoản 2.20 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phí trích trước nếu hết kỳ hạn mà chưa chi hoặc chi không hết bắt buộc phải xuất toán.

Theo đó, trường hợp Công ty trích trước khoản chi lương tháng 13 nhưng hết thời hạn quyết toán thuế vẫn chưa thực chi thì không được hạch toán vào năm này, chỉ được hạch toán vào năm thực chi.

7. Công văn số 5087/CT-TTHTngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý điều chỉnh chi phí năm 2016

Trường hợp Công ty đã khai quyết toán thuế TNDN, nhưng sau này phát hiện hồ sơ quyết toán bị sai do trích thừa tiền BHXH thì được bổ sung, điều chỉnh lại quyết toán theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tuy nhiên, cần lưu ý, thời điểm khai bổ sung quyết toán phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở.

8. Công văn số 5960/TCT-DNL ngày 28/12/2017 của Tổng cục Thuế về việc không sử dụng hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, sau thời hạn trích lập Quỹ phát triển KH&CN 5 năm, nếu doanh nghiệp sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích thì phải truy nộp thuế TNDN tính trên phần quỹ còn lại kèm theo lãi suất tương ứng với số tiền thuế đó.

Thuế suất dùng để tính số thuế TNDN phải truy nộp là thuế suất áp dụng tại thời điểm (năm) trích lập quỹ.

Lãi suất tính lãi là lãi suất trái phiếu kho bạc hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm (năm) thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm.

Cần lưu ý, khoản tiền lãi phát sinh của phần thuế TNDN phải truy nộp do không sử dụng hết 70% Quỹ KH&CN không được coi là chi phí hợp lý.

LAO ĐỘNG

9. Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Công thức trên áp dụng đối với:

– NLĐ tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng BHXH 1 lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018;

– NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Ngoài ra:

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 được điều chỉnh:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

10. Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Liên quan đến việc tham gia BHXH bắt buộc, Bộ LĐTB&XH lưu ý kể từ ngày 1/1/2018, 02 đối tượng dưới đây bắt đầu phải đóng BHXH bắt buộc theo lộ trình quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13, gồm:

1. Người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

2. Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được ưu tiên rút ngắn thời gian cấp sổ và giải quyết các chế độ BHXH.